برنامه های دیتادار
۱
Microsoft PowerPoint
Microsoft Corporation
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
رایگان
Microsoft Excel
Microsoft Corporation
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
رایگان
Sygic
Sygic.
۱۳۹۶/۰۴/۰۱
۵ داریک
Word
Microsoft Corporation
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
رایگان
OneNote
Microsoft Corporation
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۵ داریک
MAPS.ME
My.com B.V.
۱۳۹۶/۰۴/۰۱
۵ داریک
Sing!
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۴/۰۶
۵ داریک
Duolingo
Duolingo
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۵ داریک
 Swift WiFi
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۹/۰۶
رایگان
GPS Navigation
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
رایگان
Next Browser
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۶/۰۳
رایگان
Navitel
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
رایگان
djay 2
Algoriddim
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
رایگان
Music Maker Jam
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
رایگان
Drawing Cartoons 2
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
رایگان
VZ Wi-Fi Connect
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۱۲/۱۱
رایگان
Sygic Truck
Sygic.
۱۳۹۵/۱۲/۲۲
رایگان
FL Mobile
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۰/۰۵
رایگان
iMuscle 2
3D4Medical LLC
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
رایگان
Cardboard
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۱۲/۲۵
رایگان
Essential Anatomy 3
3D4Medical LLC
۱۳۹۳/۰۶/۱۶
رایگان
OALD
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۰۸/۲۸
رایگان
Visual Anatomy
Education Mobile
۱۳۹۴/۰۱/۱۰
رایگان
Vyomy 3D Projector
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
رایگان
۱
۲ ۳ ۴
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title