برای دستگاه‌های روت‌شده
۱
SuperUser
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۱۹
رایگان
BusyBox Pro
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
رایگان
Root Explorer
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۱۱
رایگان
Xmodgames
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۵/۰۴
رایگان
Greenify
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
رایگان
SuperSU
eu.chainfire.supersu
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
رایگان
خدمتکار SD
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۵/۱۴
رایگان
GT Recovery
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۵/۲۴
رایگان
DiskDigger Pro
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۲۷
رایگان
DiskDigger
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۴/۲۰
رایگان
Rec.
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
رایگان
SCR Pro
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
رایگان
Xposed Installer GB
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۰۴/۰۹
رایگان
GO Backup
برنامه های خارجی
۱۳۹۲/۱۱/۱۱
رایگان
ZDbox
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۰/۲۴
رایگان
Tasker
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۵/۱۲
رایگان
Titanium Backup
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۴/۰۹
رایگان
Device Control
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۵/۱۵
رایگان
System Control Pro
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۱۱/۲۴
رایگان
Root App Deleter
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۱/۰۵
رایگان
System App Safe Remover
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۵/۰۱
رایگان
L Speed
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۵/۲۵
رایگان
Root Explorer
برنامه های خارجی
۱۳۹۳/۰۱/۱۹
رایگان
Titanium Backup PRO
برنامه های خارجی
۱۳۹۳/۰۹/۱۹
رایگان
۱
۲
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title