موسیقی نواحی
پار پیرار ۱ (چراغ موشی)
فرهاد جلالی کندلوس
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۳,۰۰۰ تومان
اوینار
بهرام سارنگ
۱۳۹۵/۰۵/۲۶
۸,۰۰۰ تومان
گلاریژان
گروه کامکار‌ها
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
۶,۰۰۰ تومان
آینه دار 1 - سوت های بلوچی
هنرمندان نواحی ایران
۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۵,۰۰۰ تومان
کانی سپی
گروه کامکارها
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
۶,۰۰۰ تومان
آینه دار 1 - دوچوپه
هنرمندان نواحی ایران
۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۵,۰۰۰ تومان
سماع ضربی ها
گروه کامکارها
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
۶,۰۰۰ تومان
آینه دار 1 - در مجنون
هنرمندان نواحی ایران
۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۵,۰۰۰ تومان
ئاگری زیندو (آتش زنده)
گروه کامکار‌ها
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
۶,۰۰۰ تومان
آینه دار 1 - ذکر گواتی
هنرمندان نواحی ایران
۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۵,۰۰۰ تومان
از خیال کپاچین های البرز
فرهود جلالی کندلوس
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۲,۰۰۰ تومان
آینه دار 1 - پلتان
هنرمندان نواحی ایران
۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۵,۰۰۰ تومان
ترانه های محلی کجور مازندران
دکتر علی اصغر جهانگیری
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۲,۰۰۰ تومان
پار پیرار ۲ (ناری ناری کا)
فرهود جلالی کندلوس
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۳,۰۰۰ تومان
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title